Smile, it’s free

smile quotes, Smile, it's free therapy. - Douglas Horton

Smile, it’s free therapy. – Douglas Horton

You may like these picture quotes: